Publications

PL | EN

Evaluation of temperature profiling quality in determining energy efficiencies of borehole heat exchangers

 • ikona lokalizacji Geothermics 2019  vol. 78, s. 129–137
 • ikona osoby Śliwa T., Sojczyńska A., Rosen M., Kowalski T.
 • ikona daty 2019r.

Konstrukcje otworów geotermalnych w Polsce
(Geothermal wells construction in Poland)

 • ikona lokalizacji Wiadomości Naftowe i Gazownicze 2019 R.  22 nr 2, s. 15
 • ikona osoby Śliwa T., Kowalski T., Kruszewski M.
 • ikona daty 2019r.

Otworowe wymienniki ciepła - polska specjalność (?)
(Borehole heat exchangers - Polish specialty (?))

Potencjalna aplikacja metody obrotowo-udarowej w otworach za gazem łupkowym w rejonie basenu podlaskiego
A possible application of rotary-percussion drilling method in shale gas wells in the Podlasie Basin region

Działalność Laboratorium Geoenergetyki na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
(Activity of the Geoenergetics Laboratory at the Faculty of Drilling, Oil an Gas from AGH University of Science and Technology in Krakow)

Możliwości pozyskania i wykorzystania ciepła geotermalnego w Kopali Soli Wieliczka
(Possibilities of acquiring and use geothermal heat from the Salt Mine Wieliczka)

Potential application of vacuum insulated tubing for deep borehole heat exchangers

Udarowo-obrotowa metoda wiercenia otworowych wymienników ciepła jako alternatywa wiertnicza przyjazna środowisku
(Rotary-percussion drilling for borehole heat exchangers as an environmentally friendly drilling alternative)

 • ikona lokalizacji Przemysł Chemiczny 2018 t. 97 nr 6, s. 864–866
 • ikona osoby Bieda A., Kowalski T., Śliwa T., Skowroński D., Kowalska-Kubsik I, Rado R.
 • ikona daty 2018r.

ACCESSING EARTH’S HEAT USING GEOTHERMAL RADIAL DRILLING FOR BOREHOLE HEAT EXCHANGERS

SLIMHOLE WELL CASING DESIGN FOR HIGH-TEMPERATURE GEOTHERMAL EXPLORATION AND RESERVOIR ASSESSMENT

COMPARATIVE ANALYSIS OF USING BOREHOLE HEAT EXCHANGERS IN MACEDONIA AND IN POLAND

Efficiency analysis of borehole heat exchangers as grout varies via thermal response test simulations

 • ikona lokalizacji Geothermics vol. 69, pp. 132–138
 • ikona osoby Śliwa T. M. A. Rosen
 • ikona daty 2017r.

Deep borehole heat exchangers – a conceptual and comparative review

Natural and artificial methods for regeneration of heat resources for borehole heat exchangers to enhance the sustainability of underground thermal storages: a review

 • ikona lokalizacji Sustainability vol. 7 iss. 10, p. 13104-13125
 • ikona osoby Śliwa T., Marc A. Rosen
 • ikona daty 2015r.

Possibilities of heating and air-conditioning of buildings in the mountain areas

Use of Oil Boreholes in the Carpathians in Geoenergetic Systems: Historical and Conceptual Review

 • ikona lokalizacji Research Journal of Environmental Sciences vol. 8 iss. 5, s. 231-242
 • ikona osoby Śliwa T., Marc A. Rosen, Jezuit Z.
 • ikona daty 2014r.

System otworowych wymienników ciepła z bezpośrednim parowaniem czynnika grzewczego w Pałecznicy
(Borehole heat exchanges system with direct eveporation in Pałecznica village)

 • ikona lokalizacji GLOBEnergia, nr 4, s. 32–33
 • ikona osoby Śliwa T., Gaweł P., Piotrkowska N.
 • ikona daty 2014r.

Porównanie metod oceny oddziaływania budynków na środowisko – wkład Laboratorium Geoenergetyki Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH w rozwój metodologii porównawczej
(Systems of building influence on the environment comparison – Geoenergetics Laboratory of Drilling, Oil and Gas Faculty AGH-UST contribution to evaluation methodology)

Study of the effect of medium flow parameters on heat transfer in the laboratory coaxial model of a borehole heat exchanger

 • ikona lokalizacji AGH Drilling Oil Gas 30 421-431
 • ikona osoby Śliwa T., Gałuszka Ł.
 • ikona daty 2013r.

The use of a heater and borehole heat exchangers for the regeneration of heat resources in the rock mass on the example of the Geoenergetics Laboratory

 • ikona lokalizacji AGH UST, AGH Drilling, Oil, Gas Vol. 30 No. 2, 2013, pp. 353-359
 • ikona osoby Poniedziałek M., Śliwa T.
 • ikona daty 2013r.

The analysis of long-term borehole heat exchanger system exploitation

Rational low-temperature energy management in buildings exemplified by Ivano-Frankivsk Region in Ukraine

Drilling bits in percussive-rotary drilling technology (down the hole DTH)

 • ikona lokalizacji AGH Drilling Oil Gas vol. 29, no. 4, s. 453-462
 • ikona osoby Śliwa T., Śnieżek P.
 • ikona daty 2012r.

Badania podziemnego magazynowania ciepła za pomocą kolektorów słonecznych i wymienników otworowych
(Research on underground thermal energy storage by use solar collectors and borehole heat exchangers)

Zapotrzebowanie na ciepło systemu wentylacji sali audytoryjnej Wydziału Wiertnictwa Nafty i Gazu AGH w Krakowie
(Heat demand for ventilation system in lecture room of Drilling, Oil and Gas Faculty in AGH University of Science and Technology in Kraków)

Wykonywanie otworowych wymienników ciepła z wykorzystaniem silnika wgłębnego – wiercenia urządzeniami ,,coiled tubing”
(Borehole heat exchangers drilling using a downhole motor and coiled tubing equipment)

 • ikona lokalizacji AGH Drilling, Oil, Gas vol. 29 no. 1, pp. 293–300
 • ikona osoby Śliwa T., Pacewicz M.
 • ikona daty 2012r.

Magazynowanie w górotworze ciepła pochodzącego z różnych źródeł
(Underground thermal energy storage from various sources)

Największa w Polsce instalacjia grzewczo-chłodnicza bazująca na otworowych wymiennikach ciepła

Analiza efektywności wymiany ciepła w wymiennikach otworowych o różnej konstrukcji

Testy reakcji termicznej otworowych wymienników ciepła w Centrum Jana Pawła II
Thermal response tests of borehole heat exchanges in the Centre of John Paul II

System grzewczo-chłodniczy z otworowymi wymiennikami ciepła w Ekologicznym Parku Edukacji i Rozrywki OSSA
Heating and cooling system with borehole heat exchangers in Ecological Education and Leisure Park OSSA

Otworowe wymienniki ciepła w instalacji grzewczo-klimatyzacyjnej Ekologicznego Parku Edukacji i Rozrywki OSSA
Borehole heat exchangers field for heating-airconditioning installation in Spa Hotel OSSA

Otworowe wymienniki ciepła jako źródło ciepła lub chłodu na przykładzie Laboratorium Geoenergetyki WWNiG AGH
Borehole heat exchangers as heat or cool source on the basis of Laboratory of Geothermics of Drilling, Oil and Gas Faculty in AGH University of Science and Technology

Metodyka identyfikacji potencjału cieplnego górotworu wraz z technologią wykonywania i eksploatacji otworowych wymienników ciepła
Methodology for the identification of potential heat of the rock mass along with technology implementation and operation of the borehole heat exchangers

Analiza możliwości wykorzystania magazynów ciekłego propanu, lokowanych w strefie kawern wysadów solnych, do produkcji energii
(Analysis of Energy Production Possibilities from Liquid Propane Storage in Salt Domes Cavities),

Analiza potencjalnych możliwości pozyskiwania ciepła skał z karpackich odwiertów naftowych
(Analysis of potential possibility the heat extraction from rocks using oil wells in Carpathian Mountain)

 • ikona lokalizacji Technika Poszukiwań Geologicznych Geotermia Zrównoważony rozwój R. 49, z. 1-2, pp. 119-131
 • ikona osoby Śliwa T. Nycz P.
 • ikona daty 2010r.

Ekonomiczna analiza możliwości wykorzystania niskotemperaturowej energii geotermalnej w Busku-Zdroju
(Economic analysis of utilise possibility of low-temperature geothermal energy in Busko-Zdrój)

 • ikona lokalizacji Wody siarczkowe w rejonie Busko-Zdroju praca zbiorowa pod red. Ryszarda Lisika, Kielce, Wydawnictwo XYZ, ISBN 978-83-930668-1-0, pp. 335-362
 • ikona osoby Gonet A. Śliwa T.
 • ikona daty 2010r.

Zastosowanie rur z włókien szklanych w eksploatacji agresywnych wód termalnych
(The application of fibreglass pipes in aggressive geothermal water environments)

 • ikona lokalizacji Technika Poszukiwań Geologicznych: Geotermia, Zrównoważony Rozwój R. 48, nr 1 pp. 121–135
 • ikona osoby Śliwa T. Wiglusz T.
 • ikona daty 2009r.

Thermal response test on the example of borehole heat exchangers in Ecological Park of Education and Amusement “OSSA”

Możliwości pozyskania ciepła z ośrodka gruntowego za pośrednictwem pali nośnych
(Possibility of heat extracting from ground by foundation piles)

 • ikona lokalizacji Technika Poszukiwań Geologicznych: Geotermia, Zrównoważony Rozwój R. 46 z. 2 s. 85–89
 • ikona osoby Śliwa T. Gonet A., Ostrowska K.
 • ikona daty 2007r.

Koncepcja wykorzystania likwidowanych odwiertów złoża Turaszówka do pozyskiwania ciepła na ogrzewanie krytej pływalni
(Concept of making use of closed wells in field Turaszówka for heat recovery and heating an indoor swimming pool)

Wykorzystanie sieci wodociągowej jako źródła energii niskotemperaturowej w instalacjach z pompą ciepła
(Application of a water network as a source of low-temperature energy in systems employing heat pumps)

 • ikona lokalizacji Wiertnictwo Nafta Gaz R. 22/1, pp. 351–357
 • ikona osoby Śliwa T. Starowiejski K.
 • ikona daty 2005r.

Theoretical model of borehole heat exchanger,
Journal of Energy Resources Technology

Otworowe wymienniki ciepła: prace geoinżynieryjne w pozyskiwaniu i magazynowaniu ciepła
(Borehole heat exchangers: geoengineering in heat extraction and storage)

 • ikona lokalizacji Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne: inżynieria sanitarna, geoinżynieria, tunelowanie, górnictwo, hydrotechnika, drogi, mosty nr 3, pp. 42–44
 • ikona osoby Śliwa T.
 • ikona daty 2005r.

Możliwość wykorzystania drenów do pozyskiwania ciepła z gruntu i wód gruntowych
(Applicability of drains to heat recuperation from ground and groundwaters)

 • ikona lokalizacji Wiertnictwo Nafta Gaz R. 22/1, pp. 343–350
 • ikona osoby Śliwa T., Baniak K.
 • ikona daty 2005r.

Wpływ ciężaru kolumny izolującej na technologię jej wykonywania w głębokich otworowych wymiennikach ciepła
(Effect of the weight of inner isolating column on technology of its preparation in deep borehole heat exchanger)

 • ikona lokalizacji Technika Poszukiwań Geologicznych Geosynoptyka i Geotermia 43/5-6 , pp. 67–73
 • ikona osoby Śliwa T., Wiglusz T.
 • ikona daty 2004r.

Warunki i metodyka projektowania przebiegu osi otworów kierunkowych dubletu geotermalnego
(Conditions and methodology of directional wells path project for geothermal doublet)

 • ikona lokalizacji Technika Poszukiwań Geologicznych Geosynoptyka i Geotermia, R. 42, Nr 4, pp. 39-44
 • ikona osoby Śliwa T., Bedzyk M.
 • ikona daty 2003r.

Application of existing wells as ground heat source for heat pumps in Poland, Applied Energy

Nowy kierunek wykorzystania odwiertów przeznaczonych do likwidacji

(New direction of abandon wells reuse)

 • ikona okoliczności publikacji I Konferencja Naukowo-Techniczna, „Problemy rekonstrukcji i likwidacji odwiertów ropnych i gazowych w Karpatach i na Przedgórzu”, Rudawka Rymanowska – Bóbrka (PGNiG S. A. O/ZRG Krosno; SITPNiG O/Krosno)
 • ikona lokalizacji Zeszyty Naukowe AGH Wiertnictwo Nafta Gaz 5, pp. 199-208
 • ikona osoby Śliwa T., Gonet A., Munia J., Kozioł W., Pająk L.
 • ikona daty 2000r.
Sposoby pozyskiwania energii geotermicznej

(Methods of geothermal energy exploitation)

 • ikona okoliczności publikacji Konferencja Naukowa, „Rola odnawialnych źródeł energii w strategii zrównoważonego rozwoju kraju”
  (Conference on „The role of renewable energy sources in the country'''s sustainable development strategy”, proceedings)
 • ikona lokalizacji Łódź S. 149–159
 • ikona osoby Śliwa T.
 • ikona daty 2000r.
Dobór optymalnego otworowego wymiennika ciepła w otworze Jachówka 2K do głębokości 2870 m

(Selection of optimal construction of borehole heat exchangers based on Jachówka 2K well to a depth 2870 m)

 • ikona okoliczności publikacji Metodyka i technologia uzyskiwania użytecznej energii geotermicznej z pojedynczego otworu wiertniczego
  (Methodology and technology of obtaining usable energy from a single geothermal borehole), ed. J. Sokołowski
 • ikona lokalizacji Kraków, pp. 251–284
 • ikona osoby Śliwa T., Kotyza J.
 • ikona daty 2000r.
Wybrane systemy geotermalne w aspekcie warunków geologicznych

(Chosen geotermic systems in aspect of geology)

 • ikona okoliczności publikacji Konferencja Naukowa „Aktualny stan i perspektywy rozwoju górnictwa w aspekcie ochrony środowiska”
  (Proceedings of Conference on Current state and development prospects of mining in the aspect of environmental protection)
 • ikona lokalizacji Zeszyty Naukowe AGH Wiertnictwo Nafta Gaz 5, pp. 199-208
 • ikona osoby Śliwa T.
 • ikona daty 1998r.
Wybrane systemy geotermalne w skałach suchych

(Chosen geothermal systems in dry rocks)

 • ikona okoliczności publikacji Konferencja Naukowa „Aktualny stan i perspektywy rozwoju górnictwa w aspekcie ochrony środowiska”
  (Proceedings of Conference on Current state and development prospects of mining in the aspect of environmental protection).
 • ikona lokalizacji Dniepropietrowsk, Dnipropetrovsk, Ukraine, pp. 307–312
 • ikona osoby Śliwa T.
 • ikona daty 1996r.